click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

สถิติจาก eMarketer บริษัทวิจัยตลาดที่ให้ข้อมูลเชิงลึก และแนวโน้มที่เกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Insider Intelligence ระบุว่า ทั่วโลกมีการใช้จ่ายด้านการตลาดออนไลน์ (Digital ad spend) มากถึง 525 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นต้องรู้ศัพท์การตลาด เพื่อให้สามารถเข้าใจ และวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Cotactic ซึ่งเป็น Digital Marketing Agency จึงได้รวบรวมศัพท์การตลาด 200 คำ ที่เจ้าของธุรกิจควรรู้ ถ้าอยากเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม

ศัพท์การตลาดเกี่ยวกับ Content Marketing

Blog – บทความที่อยู่บทเว็บไซต์
Case Study – กรณีศึกษา
Content – เนื้อหา เช่น บทความ, รูปภาพ, วิดีโอ
Content Calendar – แผนการทำ และเผยแพร่ Content ตามช่องทางต่าง ๆ
Content Gap Analysis – การวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อหาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
Content Marketing – การตลาดที่เน้นการทำเนื้อหาให้ตรงใจลูกค้า
Content Optimization – การปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับช่องทางต่าง ๆ
Content Repurposing – การนำเนื้อหามาใช้ใหม่
Copywriting – ข้อความโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า
Ebook – หนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
Evergreen Content – เนื้อหาที่มีคุณค่าและสามารถใช้งานได้ยาวนาน
Gated Content – เนื้อหาที่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพื่อเข้าถึง
Guest Blogging – การเขียนบทความบนเว็บไซต์อื่น
Headline – หัวข้อบทความ
Infographic – คอนเทนต์รูปภาพ ที่เน้นการแสดงข้อมูล สถิติ
Lead Magnet – สิ่งจูงใจในการทำการตลาดออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าเต็มใจที่จะให้ข้อมูลติดต่อ จำพวก อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
Long-form Content – เนื้อหาที่มีความยาว เช่น บทความ
Newsletter – จดหมายข่าว
Podcast – เนื้อหาในรูปแบบเสียง
Press Release – เอกสารข่าว
Storyboard – การนำเรื่องราวมาถ่ายทอดออกมาในรูปแบบภาพ โดยใช้ภาพวาด ภาพถ่าย หรือภาพกราฟิก เรียงต่อกันเป็นลำดับเพื่อบอกเล่าเรื่องราว มักใช้ในการผลิตภาพยนตร์ แอนิเมชั่น โฆษณา และวิดีโออื่นๆ
Storytelling – การเล่าเรื่องให้ผู้อ่านรู้สึกประทับใจ และมีส่วนร่วม
Testimonial – คำรับรองจากผู้ที่ใช้สินค้า บริการจริง
Topic Cluster – กลุ่มเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกัน
Viral Content – เนื้อหาที่ถูกแชร์อย่างรวดเร็ว
Webinar – การสัมมนาผ่านเว็บไซต์
Whitepaper – เอกสารที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหา

ศัพท์การตลาดเกี่ยวกับ Digital Marketing Strategy

A/B Testing – การทดสอบประสิทธิภาพที่มีตัวแปร 2 อย่าง เพื่อเปรียบเทียบว่าตัวแปรไหนดีกว่ากัน
Affiliate Marketing – กลยุทธ์การตลาดที่ผู้ขาย (Advertiser) จ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับบุคคลภายนอก (Affiliate) เพื่อดันยอดขาย
Attribution – การให้เครดิตว่าช่องทางการตลาดไหนมีส่วนช่วยทำให้เกิด Conversion
B2B Marketing – กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจต่อธุรกิจ
B2C Marketing – กลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจต่อผู้บริโภค
Banner – สื่อโฆษณาแบบรูปภาพ
Bid – ราคาประมูลเพื่อให้โฆษณาแสดงผล
Brand Awareness – การสร้างการรับรู้แบรนด์
Brand Royalty – ความภักดีต่อแบรนด์ ที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์นั้นซ้ำ ๆ
Branded Content – เนื้อหาที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมแบรนด์
Buyer Persona – การจำลองลูกค้าจากข้อมูลเชิงลึก
Click-Through Rate (CTR) – อัตราการคลิก เทียบกับจำนวนการแสดงผล
CLV (Customer Lifetime Value) – รายได้ทั้งหมดที่แบรนด์ได้รับจากลูกค้าหนึ่งคน ตลอดระยะเวลาที่ยังเป็นลูกค้าของแบรนด์อยู่
CRM (Customer Relationship Management) – ระบบจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
Customer Journey Map – แผนผังประสบการณ์ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์
Customer Segmentation – การแบ่งกลุ่มลูกค้า
Daily Budget – งบประมาณรายวัน
Digital Marketing Strategy – กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
Display Network – เครือข่ายแสดงผลโฆษณาของ Google Ads บนเว็บไซต์ แอป และ YouTube
Frequency – ความถี่ที่โฆษณาแสดงผล
Geotargeting – การกำหนดเป้าหมายตามพื้นที่ เช่น ประเทศ ภูมิภาค เมือง หรือรหัสไปรษณีย์
Impression Share – เปอร์เซ็นต์ที่โฆษณาแสดงผล
Inbound Marketing – กลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ
Lead – รายชื่อคนที่คาดว่าจะกลายมาเป็นลูกค้าของแบรนด์
Lead Generation – การตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่
Marketing Budget – งบประมาณการตลาด
Marketing Funnel – ขั้นตอนการเปลี่ยนผู้ใช้งานเป็นลูกค้า
Marketing KPIs – ตัวชี้วัดความสำเร็จทางการตลาด
Marketing Objectives – เป้าหมายทางการตลาด
MQL (Marketing Qualified Lead) – ว่าที่ลูกค้าที่แสดงความสนใจในแบรนด์ อยู่ในขั้นตอนพิจารณา อาจยังไม่พร้อมที่จะซื้อสินค้าในทันที
Multivariate Testing – การทดสอบประสิทธิภาพที่มีตัวแปรหลายอย่าง เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ได้ไวที่สุด
Owned Media – ช่องทางสื่อที่เป็นของเราเอง เช่น เว็บไซต์ บล็อก
Personalization – การปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้งานแต่ละคน
Real Time Marketing – การตลาดที่อาศัยกระแสสังคมในขณะนั้น มาสร้างสรรค์ Content ให้เข้ากับแบรนด์
Remarketing – การตลาดที่ี่เน้นให้ลูกค้าเห็นโฆษณาซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
ROAS – Return on Advertising Spend การวัดผลโฆษณา ว่าได้ยอดขายกลับมาเท่าไร เมื่อเทียบกับเงินโฆษณาที่ลงไป
ROMI – Return on Marketing Investment การวัดผลการทำการตลาด ว่าได้ยอดขายกลับมาเท่าไร เมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไปทั้งหมด
Shopping Ads – โฆษณา Google ที่แสดงผลในรูปแบบของ Shopping Card ซึ่งจะมีข้อมูลภาพสินค้า ราคา และชื่อร้านค้า เพื่อคววามสะดวกต่อซื้อสินค้า
SQL (Sales Qualified Lead) – ว่าที่ลูกค้าที่แสดงความต้องการในการซื้อสินค้า อยากพูดคุยกับฝ่ายขาย มีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น มีงบเท่านี้ สนใจสินค้าตัวนี้ เป็นต้น
Target Audience – กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
Unique Selling Proposition (USP) – การยกเลิกรับอีเมล
Value Proposition – สิ่งที่แสดงถึงคุณค่าของสินค้าหรือบริการ
Video Marketing – การตลาดผ่านวิดีโอ

ศัพท์การตลาด หมวดหมู่ Email Marketing

Cold Email – อีเมลที่ส่งไปยังผู้รับที่ไม่รู้จัก
Drip Campaign – การส่งอีเมลชุดตามลำดับเวลา
Email Automation – การส่งอีเมลอัตโนมัติ
Email Campaign – แคมเปญการส่งอีเมล
Email List – รายชื่ออีเมลของลูกค้า
Email Marketing – การตลาดผ่านการส่งอีเมล
ESP (Email Service Provider) – ผู้ให้บริการส่งอีเมล
Opt-in – การสมัครรับอีเมล
Opt-out – การยกเลิกรับอีเมล
Phishing Email – อีเมลหลอกลวง
Preheader Text – ข้อความที่แสดงก่อนเปิดอีเมล
Promotional Email – อีเมลที่ส่งเพื่อส่งเสริมการขาย การลดราคา
Spam Email – อีเมลที่ไม่มีประโยชน์ต่อผู้รับ
Transactional Email – อีเมลยืนยันการทำธุรกรรม เช่น ใบเสร็จรับเงิน
Triggered Email – อีเมลที่ส่งตามพฤติกรรมลูกค้า

ศัพท์การตลาดเกี่ยวกับ SEM (Search Engine Marketing)

Ad Auction – การประมูลโฆษณา
Ad Extensions – ส่วนขยายโฆษณา
Ad Group – กลุ่มโฆษณา
Ad Rank – อันดับโฆษณา
AdWords – แพลตฟอร์มโฆษณาของ Google
Bing Ads – แพลตฟอร์มโฆษณาของ Microsoft
Cost Per Acquisition (CPA) – ต้นทุนต่อการได้มาซึ่งลูกค้า
Cost Per Click (CPC) – ต้นทุนต่อการคลิก
CPC (Cost Per Click) – ต้นทุนต่อการคลิกโฆษณา 1 ครั้ง
CPM (Cost Per Thousand Impressions) – ต้นทุนต่อการแสดงผลโฆษณา 1,000 ครั้ง
DSA (Dynamic Search Ads) – ฟีเจอร์การสร้าง Text Ads อัตโนมัติของ Google โดยอิงข้อมูลบนหน้านั้น ๆ ของเว็บไซต์
Keyword Match Type – ประเภทการจับคู่ Keyword เพื่อแสดงผลโฆษณาตามคำที่กำหนด
Keyword Research – การค้นหา Keyword ที่นิยมใช้เพื่อค้นหาข้อมูล
Language Targeting – การกำหนดเป้าหมายตามภาษา
Negative Keyword – การตั้งค่าเพื่อบอก Google Ads ว่า ไม่ต้องการ ให้โฆษณาของเราแสดงผล เมื่อมีคนค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดเหล่านั้น
Paid Search – โฆษณาที่แสดงบนหน้าผลการค้นหา
PPC (Pay Per Click) – การจ่ายเงินเมื่อมีคนคลิกโฆษณา
Quality Score – คะแนนคุณภาพของโฆษณา
Responsive Search Ads – โฆษณา Search ที่สามารถใส่ Headline และ Description ได้หลากหลาย
SEM (Search Engine Marketing) – การทำการตลาดบน Search Engine เช่น Baidu, Bing, Yahoo รวมถึง Search Engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่าง Google
Sitelink Extensions – ฟีเจอร์ของ Google Ads ที่สามารถเพิ่มลิงก์ไปยังหน้าเว็บต่าง ๆ บนเว็บไซต์
Smart Bidding – การเสนอราคาอัตโนมัติที่ใช้ระบบ AI ของ Google

ศัพท์การตลาดเกี่ยวกับ SEO

Featured Snippet – ส่วนที่แสดงผลเพิ่มเติมบนหน้าค้นหา ซึ่งมักจะเป็นคำตอบที่ตรงกับคำค้นหาของผู้ใช้
ALT Text – คำอธิบายรูปภาพ เพื่อให้ Google รู้ว่ารูปภาพมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา
Anchor Text – ข้อความที่ใช้คลิกเป็นลิงก์
Backlink – ลิงก์จากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของเรา
Black Hat SEO – กลยุทธ์ SEO ที่ผิดจรรยาบรรณ
Dofollow Link – ลิงก์ที่ส่ง “link juice” (ความน่าเชื่อถือ) Search Engine จะ “ติดตาม” ลิงก์นี้ และให้คะแนนความน่าเชื่อถือ
Domain Authority – คะแนนความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
Domain Authority (DA) – คะแนนความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
Duplicate Content – เนื้อหาที่เหมือนหรือคล้ายกับเว็บไซต์อื่น ๆ
External Link – ลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
Index – การเก็บข้อมูลเว็บไซต์ไว้ในฐานข้อมูลของ Search Engine
Internal Link – การสร้างลิงก์เชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์
Keyword – คำ หรือประโยค ที่คนใช้ค้นหาใน Search Engine
Keyword Density – % ความถี่ที่ Keyword ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บ
Link Juice – ค่าความน่าเชื่อถือจากเว็บหนึ่งไปยังอีกเว็บ ผ่าน Backlink เสมือนการ “โหวต” ให้กับเว็บไซต์ปลายทาง
Local SEO – การปรับเว็บไซต์ให้ติดในคีย์เวิร์ดเฉพาะพื้นที่ เช่น SEO Agency in Bangkok
Long-tail Keyword – Keyword ที่มีความเฉพาะเจาะจง
Meta Description – รายละเอียดสั้นๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ที่แสดงบนหน้าผลการค้นหา
Meta Title – หัวข้อที่แสดงบนหน้าผลการค้นหา
Mobile-Friendly – เว็บไซต์ที่แสดงผลบนโทรศัพท์มือถือ ได้อย่างสวยงาม และใช้งานง่าย
Nofollow Link – ลิงก์ที่บอกให้ Search Engine ไม่ติดตามลิงก์นั้น
Off-Page Optimization – เทคนิคการทำ SEO ที่เน้นการสร้าง Backlink จากเว็บไซต์อื่น
On-Page Optimization – เทคนิคการทำ SEO ที่เน้นการปรับแต่งเนื้อหาและโครงสร้างของเว็บไซต์
Organic Search – การค้นหาโดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา
Page Authority (PA)
Redirect – การส่งผู้ใช้งานจาก URL หนึ่งไปอีก URL หนึ่ง
Robots.txt – ไฟล์ที่บอก Search Engine ว่าหน้าเว็บไหนที่ควรเก็บข้อมูล หรือหน้าไหนไม่ควรเก็บข้อมูล
Schema Markup – โค้เพื่อเป็นตัวช่วยให้ Google Bot เก็บข้อมูลได้ง่าย รู้ว่าเว็บไซต์ของเรามีเนื้อหา หรือคีย์เวิร์ดอะไรบ้าง
Search Engine – เครื่องมือค้นหา เช่น Google, Bing, Yahoo
Search Intent – ความตั้งใจหรือจุดประสงค์ของผู้ใช้งานที่เข้ามาค้นหาใน Search Engine
Sitemap – ไฟล์ XML ที่บอก Search Engine เกี่ยวกับโครงสร้างเว็บไซต์
Title Tag – หัวข้อบทความที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
User Experience (UX) – ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้บนเว็บไซต์
Website Speed – ความเร็วในการโหลดเว็บไซต์
White Hat SEO – กลยุทธ์ SEO ที่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ
YMYL – อัลกอริทึมจากทาง Google ที่สร้างและพัฒนาขึ้น เพื่อทำหน้าที่คัดกรองเนื้อหาเฉพาะด้าน

ศัพท์การตลาดเกี่ยวกับ Social Media Marketing

Brandjacking – การใช้ชื่อแบรนด์โดยไม่ได้รับอนุญาต
Comment – การแสดงความคิดเห็นบน Content
Cross-posting – การโพสต์เนื้อหาเดียวกันบนหลายแพลตฟอร์ม Social Media
Engagement – การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย เช่น Like, Share, Comment
Engagement Rate – % การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย เมื่อเทียบกับจำนวนครั้งที่เห็น Content
Follower – ผู้ใช้ที่ติดตาม Social Media
Hashtag – เครื่องหมาย # ที่ใช้ค้นหาเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย
Impression – “จำนวนครั้ง” ที่ผู้ใช้งานเห็น Content ทั้งแบบเสียและไม่เสียค่าโฆษณา
Influencer – บุคคลที่มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดีย
KOL (Key Opinion Leader) – บุคคลที่มีอิทธิพลต่อความคิดและพฤติกรรมของคนในสังคม เช่น Celebrities, Influencers
Like – การกดถูกใจบน Content
Meme – รูปภาพหรือวิดีโอที่มักมีข้อความตลกหรือเสียดสี นิยมแชร์ต่อบน Social Media
Organic Reach – จำนวนผู้ใช้งานที่เห็น Content โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณา
Post Reaction – การแสดงความรู้สึกต่อ Content นั้น เช่น Like, Love, Wow, Sad เป็นต้น
Reach – “จำนวนผู้ใช้งาน” ที่เห็น Content ทั้งแบบเสียและไม่เสียค่าโฆษณา
Share – การกดแชร์ Content
Social Listening Tool – เครื่องมือ หรือแพลตฟอร์มในการติดตามและวิเคราะห์เนื้อหาบน Social Media
Social Media – ช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook, Instagram, Twitter
Social Media Advertising – โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
Social Media Analytics – การวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย
Social Media Content – เนื้อหาที่ใช้บนโซเชียลมีเดีย
Social Proof – หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า สิ่ง ๆ นั้นเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ก็ทำ หรือมีความคิดเห็นแบบเดียวกัน
Story – การโพสต์รูปแบบหนึ่ง ที่ Content จะหายไปหลังจาก 24 ชั่วโมง
UGC (User-Generated Content) – Content ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้งาน

ศัพท์การตลาดเกี่ยวกับ Website Optimization

Bounce Rate – % ของคนที่คลิกเข้าเว็บไซต์ แล้วกดออกทันทีโดยไม่คลิกไปหน้าอื่น ๆ บนเว็บไซต์
Call to Action (CTA) – ปุ่มหรือข้อความที่กระตุ้นให้ผู้ใช้ทำสิ่งที่เราต้องการ
CMS (Content Management System) – ระบบจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ เช่น WordPress
Conversion Rate – % ของคนที่คลิกเข้าเว็บไซต์ แล้วกระทำบางอย่าง ในสิ่งที่เราต้องการเช่น ซื้อสินค้า, กรอกฟอร์ม เป็นต้น
Conversion Tracking – การติดตามและวัดผลว่าแคมเปญการตลาดได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม
CRO (Conversion Rate Optimization) – การปรับเว็บไซต์ เพิ่มอัตรา Conversion Rate
Debugging – การค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาด (bugs) ในเว็บไซต์ หรือโปรแกรม
Direct Traffic – ผู้เข้าชมที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการพิมพ์ URL โดยตรงใน Web Browser
Event Tracking – การติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ใช้ทำบนเว็บไซต์
Exit Page – หน้าเว็บสุดท้ายที่ผู้ใช้งานคลิกเข้าไป ก่อนที่จะกดออกจากเว็บไซต์
Form Abandonment Rate – % ของผู้ใช้ที่เริ่มกรอกฟอร์มบนเว็บไซต์หรือแอป แต่กรอกข้อมูลไม่เสร็จ
Google Analytics (GA) – แพลตฟอร์มที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล การเข้าชมเว็บไซต์ของ Google
Heatmap – แผนที่ความร้อนที่แสดงจุดที่ผู้ใช้คลิกบนเว็บไซต์
Landing Page – หน้าเว็บไซต์ 1 หน้า ที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำแคมเปญการตลาดออนไลน์
Link Clicks – จำนวนการคลิกลิงก์
Organic Traffic – ผู้เข้าชมที่เข้าสู่เว็บไซต์จาก Search โดยไม่มีการจ่ายค่าโฆษณา
Page Depth – จำนวนหน้าเว็บที่ผู้ใช้ดูต่อหนึ่งเซสชัน
Page Views – จำนวนการดูหน้าเว็บ
Paid Traffic – ผู้เข้าชมที่เข้าสู่เว็บไซต์โดยการคลิกโฆษณา ไม่ว่าจะเป็นการ Search หรือการคลิกแบนเนอร์โฆษณาก็ตาม
Referral Traffic – ผู้เข้าชมเว็บไซต์ผ่านการคลิกไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) จากแหล่งอื่น ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย, ฟอรัมออนไลน์ หรืออีเมล
Responsive Web Design – การออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น Computer, Tablet, Mobile
Scroll Depth – % ที่ผู้ใช้เลื่อนหน้าเว็บลงเพื่ออ่านเนื้อหา เช่น Scroll Depth 25% หมายความว่า ผู้ใช้เลื่อนลงมา 1 ใน 4 ของหน้า
Session Duration – ระยะเวลาการใช้งานเว็บไซต์
Social Traffic – ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มาจากโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม
Time on Page – ระยะเวลาที่อยู่บนหน้าเว็บ
Top Pages – หน้าเว็บที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเว็บไซต์
Traffic Sources – แหล่งที่มาของคนที่คลิกเข้าเว็บไซต์ มากดเข้าเว็บไซต์จากที่ไหนบ้าง
User Behavior – พฤติกรรมผู้ใช้งานบนเว็บไซต์
User Flow – การวิเคราะห์เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ ว่าเข้ามาจากไหน คลิกไปหน้าไหนบ้าง
User Interface (UI) – หน้าตาและการใช้งานของเว็บไซต์
UTM – พารามิเตอร์ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์สามารถระบุที่มาของ Traffic ว่ามาจากช่องทางไหน แคมเปญอะไร และเนื้อหาแบบไหน
Web Analytics – การวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์
Website Traffic – จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สรุปความสำคัญของศัพท์การตลาด 200 คำ

ในปีที่ผ่านมาการตลาดออนไลน์ที่มีการใช้จ่ายมากถึง 525 พันล้านดอลลาร์ จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้เจ้าของธุรกิจควรรู้ศัพท์การตลาด เพื่อเข้าใจและวางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น Cotactic จึงได้รวบรวมศัพท์การตลาด 200 คำที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าทุกท่านนำไปวางแผนการทำโฆษณาต่อไป

แต่ถ้าหากคุณต้องการที่ปรึกษา หรือหาทีมงานมืออาชีพที่ให้บริการรับทำ SEO, รับทำเว็บไซต์ WordPress และการทำ Online Marketing อื่น ๆ มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหา พร้อมวางรากฐานให้ธุรกิจ

ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้
โทร.065-095-9544
Inbox: m.me/cotactic
Line: @cotactic

บทความที่เกี่ยวข้อง

เจ้าของธุรกิจต้องรู้! การใช้ Social Media เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก

Digital Transformation Canvas ยกระดับธุรกิจ New S-Curve วางหมากทะยานไกลในยุคดิจิทัล

ฟรี! Digital Transformation Canvas วางหมากในยุคดิจิทัล

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้