click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

ธุรกิจยุคใหม่ต่างต้องเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เว็บไซต์ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องสำคัญ เปรียบเสมือนเป็นหน้าตาและความประทับใจแรกของแบรนด์ นอกจากความสวยงามแล้ว จะต้องนำเสนอข้อมูลเป็นสัดส่วน ไม่สร้างความสับสน และดีต่อการค้นหาแบรนด์ของคุณเจอบนโลกออนไลน์อีกด้วย

Cotactic Media จะช่วยคุณเพิ่มความเข้าใจคำว่า User Experience และกระบวนการเบื้องหลังกว่าจะได้มาซึ่งประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

User Experience (UX) คืออะไร สำคัญอย่างไร

User Experience (UX) คือ ประสบการณ์ระหว่างทางของผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ดิจิทัล นักออกแบบจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้เป็นสำคัญ ซึ่งหากแบรนด์สามารถพัฒนาระบบการเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ดีและมีประสิทธิภาพ ก็จะสามารถรองรับความคาดหวังของลูกค้า และตอบสนองต่อความต้องการของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วและน่าพึงพอใจ

นิยามของ User Experience (UX) โดย Jeff Johnson

โดยส่วนมากกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น มักยึดตามหลักการ Design Thinking เพื่อจะตั้งหลักจากโจทย์ ขบคิดหาไอเดียแก้ปัญหา โดยดำเนินการตาม 6 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ดังต่อไปนี้

1. เข้าอกเข้าใจผู้ใช้งาน (Empathy)

Empathy เป็นกระบวนการทำความเข้าใจผู้ใช้ มองจากมุมมองของผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยต้องเริ่มต้นจากการสำรวจข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบการสำรวจออนไลน์ สัมภาษณ์ตัวต่อตัว ส่งตัวอย่างให้ทดลอง หรือชวนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยจำลองสถานการณ์จริง แล้วทีมงานคอยติดตามสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจะเข้าใจความคิดและความรู้สึกของพวกเขาอย่างแท้จริง

2. วิเคราะห์ปัญหา (Define)

นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และระบุปัญหาออกมาเป็นเรื่อง ๆ หนึ่งปัญหาใหญ่อาจประกอบด้วยปัญหาย่อย ๆ ให้เขียนใส่กระดาษแยกเป็นแผ่น ๆ หรือ post-it แยกชุดปัญหาเก็บเป็นชุด ๆ เพื่อจะเตรียมนำไประดมสมองต่อไป

3. แตกไอเดียสร้างสรรค์ (Ideate)

เข้าสู่ขั้นตอน Brainstorming เพื่อจะหาไอเดียต่อยอด หาวิธีแก้ปัญหาเท่าที่ทุกคนจะคิดออก โดยอย่าเพิ่งรีบตัดความคิดไหนออกไป นำมาจัดวางลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ กระดานไวท์บอร์ด หรือจอดิจิทัลที่ช่วยให้ทุกคนได้เห็นภาพรวม หารือปัญหาและแนวทางแก้ร่วมกัน จนสามารถเลือกลำดับความสำคัญ และเตรียมดำเนินการได้เป็นลำดับต้น ๆ ได้

UX Design and Design Thinking Process

4. วางผังการใช้งาน (UX Flow)

ออกแบบ Roadmap การทำงาน เริ่มตั้งแต่สรุปข้อมูลการศึกษาวิจัยผู้ใช้ นำมาออกแบบ User Personas เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ธุรกิจจะคำนึงถึงตลอดการออกแบบ UX จนถึงวางผังกำหนด Wireframes การใช้งานระบบองค์รวม ออกแบบเส้นทางการตอบโต้ในแต่ละจุด Interactive Touchpoints ต่าง ๆ ที่จะพาผู้ใช้บรรลุวัตถุประสงค์ของการใช้งานในท้ายที่สุด

5. สร้างต้นแบบ (Prototype)

เริ่มลงรายละเอียดการตอบสนองของผู้ใช้ในแต่ละเส้นทาง ว่าจะไปต่อยังเส้นทางใด ซึ่งจะพาพวกเขาไปยังหน้าจอการแสดงผลต่าง ๆ ตามแต่การตัดสินใจเลือก โดยในขั้นตอนสร้างต้นแบบนั้น เราอาจยังไม่ต้องขึ้นระบบจริง เพียงจัดทำแบบร่างง่าย ๆ ก่อน ไม่ว่าจะจัดทำเป็นสไลด์ หรือเขียนลงกระดาษบ้าน ๆ เลยก็ยังได้ เพื่อจะนำเสนอให้คนอื่น ๆ ในทีม และผู้ทดลองใช้เข้าใจตรรกะของระบบในขั้นต้น

6. ทดสอบวัดประสิทธิภาพ (Usability Testing)

  • วางแผนการทดสอบประสิทธิภาพและตั้งเป้าหมายที่คาดหวัง
  • รับสมัครกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายที่ยินดีเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมการทดสอบ
  • จัดเตรียมอุปกรณ์จำเป็นต่อการทดสอบ
  • จัดหาสถานที่และเตรียมพร้อมการสื่อสาร

ทั้ง 6 ขั้นตอนนี้ไม่ได้จบลงเป็นสเตป ๆ แต่จะเกิดการย้อนกลับไปสู่กระบวนการเริ่มแรกอยู่เสมอเมื่อพบเจอปัญหาระหว่างทาง เพื่อจะหาคำตอบที่ใช่ที่สุดมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณให้ตอบสนองได้ดีที่สุด จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้พึงพอใจและมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีเพียงพอที่จะมีใครยินดีจ่ายเงินซื้อ ถึงค่อยก้าวไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์จริงที่ใช้ต้นทุนสูงขึ้น

User Experience Design คือ

User Experience Design คือ เบื้องหลังของงานพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ โดยประกอบไปด้วยมิติต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งเป็นโมเดลที่ UX Designer รุ่นบุกเบิกอย่าง ‘Jesse James Garrett’ ผู้เขียนหนังสือ ‘The Elements of User Experience’ ได้ถ่ายทอดไว้

User Experience Design คือ

1. วางกลยุทธ์ (Strategy)

ตั้งต้นวางกลยุทธ์ด้วยเป้าหมายที่ต้องการจะ “แก้ปัญหา” ด้วยผลิตภัณฑ์ดิจิทัลนี้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ตัวอย่าง แอปพลิเคชันสั่งอาหารที่ช่วยลดขั้นตอนยุ่งยากในการสั่งซื้อและจัดส่งอาหาร เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้ซื้อ เพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ขายขายได้มากขึ้น ไรเดอร์ก็มีงานต่อเนื่องและมีอิสระในการหารายได้ สร้างสถานการณ์ที่ win-win ด้วยกันทุกฝ่าย

2. กำหนดขอบเขต (Scope)

กำหนดเนื้อหาที่จำเป็นต้องมีภายในผลิตภัณฑ์ดิจิทัล พร้อมวางกรอบการสร้างระบบพื้นฐานและฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่จะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาให้ผู้ใช้งานได้

3. วางระบบตอบสนอง (Structure)

ออกแบบระบบและประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะต้องพบเจอในแต่ละขั้นตอน โดยต้องต่อเนื่องไม่มีสะดุด พร้อมแผนการสื่อสารกับผู้ใช้ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่กระบวนการต้นทางจนจบการใช้งาน

User Experience Design Process

4.  จัดองค์ประกอบ (Skeleton)

ออกแบบสัดส่วนเนื้อหาภาพและตัวอักษรตามลำดับความสำคัญของข้อมูล โดยจัดวางให้น่ามอง อ่านง่าย สบายตา ไม่แย่งกันสื่อสารจนทำให้ผู้ใช้รู้สึกสับสน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกเส้นทางการใช้งานที่เหมาะกับตนเองได้ตามแต่วัตถุประสงค์ส่วนตัว โดยสามารถดำเนินการสั่งการได้เองตลอดการใช้งาน

5. ออกแบบหน้าตา (Surface)

UX จะเป็นผู้วางรากฐานการกำหนด Brand Strategy กลยุทธ์การสื่อสารภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มของแบรนด์นั้น ๆ ก่อนส่งต่อให้นักออกแบบ User Interface (UI) กำหนด Mood & Tone น้ำเสียงที่ถ่ายทอดผ่านข้อความ วางบุคลิกแบรนด์ให้ตรงกับลักษณะของธุรกิจประเภทดังกล่าว ผ่านสไตล์ของภาพถ่าย กราฟิก สีสันและฟอนต์ที่จะใช้สื่อสารในแต่ละหน้าการแสดงผล

โดยทั้ง 5 องค์ประกอบ คำนึงถึงผลการตอบสนองต่อผู้ใช้งานและตอบวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นหลัก บนพื้นฐานการออกแบบที่ต้องง่ายต่อผู้ดูแลจัดการระบบหลังบ้านและผู้เข้าใช้งานทั่วไป สร้างความรู้สึกสะดวกและเพลิดเพลินใจ ชวนให้ผู้ใช้อยากกลับมาเข้าใช้งานอยู่เป็นประจำ

สรุปหัวใจสำคัญของการออกแบบ User Experience

สรุปหัวใจสำคัญของการออกแบบ User Experience

ลองมาตรวจสอบด้วย Checklist 5 ข้อต่อไปนี้ เพื่อยืนยันว่า UX ของคุณนั้นดีพอ

1. Self-explanatory

ผู้ใช้เข้าใจง่าย เรียนรู้ระบบได้ด้วยตัวเองในทันที โดยไม่ต้องจดจำหรือเข้ารับการฝึกอบรมการได้เองตลอดการใช้งาน

2. Efficiency

ใช้งานราบรื่น รวดเร็ว เห็นผลแม่นยำ

3. Low Error Rate

พบข้อผิดพลาดน้อย ไม่ติดขัด หรือเชื่องช้า ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

4. Low Error Rate

ผู้ใช้พึงพอใจและเพลิดเพลินตลอดการใช้งาน

5. Memorable

สร้างความประทับใจ เป็นที่น่าจดจำหลังได้ลองใช้งาน

สนใจปรึกษา Cotactic

Cotactic Media เรามีบริการรับออกแบบ UX/UI เว็บไซต์ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี

เราหวังว่าจะได้มีโอกาสสร้างเว็บไซต์องค์กร เว็บไซต์แบรนด์ เว็บไซต์ E-Commerce ไปจนถึงหน้าร้านแพลตฟอร์มอื่น ๆ ของคุณให้ทันสมัยและเป็นระบบ สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าและนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการตลาดออนไลน์ได้แบบครบวงจร

ซึ่ง UX เป็นเพียงจุดเริ่มต้นดี ๆ ที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความตั้งใจของผู้บริหาร ส่งต่อไปถึงทีมงาน ให้มีแรงบันดาลใจขับเคลื่อนสิ่งดี ๆในทุกวัน โดยไม่ลืมใส่ใจรับฟังลูกค้า ไปพร้อม ๆ กับคอยส่งมอบหัวใจของแบรนด์ไปทัชใจลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้ลูกค้าหรือคู่ค้าของคุณเห็นว่า ธุรกิจของคุณมีแนวโน้มเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง สร้างความน่าเชื่อถือ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพิ่มขึ้น

ติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีจาก Cotactic ได้ก่อนตัดสินใจรับบริการ เพียงกรอกข้อมูลเพื่อให้เรารู้โจทย์ที่ท้าทายของคุณเบื้องต้น คลิกที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 065 095 9544

บทความที่เกี่ยวข้อง

Image9

10 แพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์ฟรี สวยสำเร็จรูปในไม่กี่ขั้นตอน

ภาพปกบทความ Redirect คือ

Redirect คืออะไร? พร้อมประเภท Redirect ที่ต้องทำบ่อย ๆ

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้