click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

เครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการวางกลยุทธ์การตลาด การเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้า และการนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้งานต่ออย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ที่อยู่ ช่องทางการติดต่อ ความชอบ หรือประวัติการซื้อสินค้า ฯลฯ ล้วนมีประโยชน์ต่อการคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น ดังนั้นในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักว่า PDPA คืออะไร? ส่งผลต่อการรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการทางธุกิจหรือไม่พร้อมเรียนรู้เทคนิคการปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ไปด้วยกัน

 

PDPA คือ

 

PDPA คืออะไร

 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) พ.ศ. 2562 หรือที่เรียกกันว่า PDPA คือ กฎหมายที่ป้องกันการนำข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นไปใช้ประโยชน์ โดยมุ่งคุ้มครองเจ้าของข้อมูล และมีมาตรการเยียวยาในกรณีที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยมิชอบ พระราชบัญญัติฉบับนี้คุ้มครองทั้งข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ประวัติการรักษา ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมือง อย่างไรก็ตาม กฎหมายนี้ไม่ได้ห้ามธุรกิจและองค์กรรวบรวมข้อมูลไปใช้ แต่ต้องนำไปใช้อย่างเหมาะสม และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน 

 

กลยุทธ์การตลาดเกี่ยวข้องกับ PDPA อย่างไร

 

เนื่องจากการวางกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ต้องอ้างอิงจากกลุ่มเป้าหมาย ทีมการตลาดจึงจำเป็นต้องรู้ข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปหาลูกค้าได้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ด้วย ซึ่งในอดีตอาจรวบรวมข้อมูลส่วนนี้ผ่านบันทึกการสั่งซื้อ ข้อมูลการติดต่อทาง Social Media หรือแบบสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค และนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างเสรี แต่ปัจจุบัน ก่อนจะนำข้อมูลไปใช้ เจ้าของข้อมูลต้องยินยอมด้วยความสมัครใจ เพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้อง และดูแลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

วางกลยุทธ์การตลาดอย่างไรไม่ให้ผิด PDPA

 

สร้างเอกสารขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร

หลายธุรกิจอาจมีนโยบายเรื่องเอกสารขอความยินยอมอยู่แล้ว แต่เมื่อกฎหมาย PDPA มีผลบังคับใช้ ก็ควรเข้มงวดกับการใช้เอกสารฉบับนี้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องการเก็บข้อมูลของลูกค้า เพื่อนำไปประมวลผล และทำแคมเปญการตลาดต่อ เช่น Telemarketing, Email Marketing, การส่ง SMS หรือการแจก Gift Voucher ผ่านทางช่องทางส่วนตัวต่าง ๆ ทั้งนี้ ภายในเอกสารควรระบุวัตถุประสงค์และระยะเวลาให้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและทำให้ลูกค้าไว้วางใจ

 

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัว


 

ให้ความสำคัญกับการรักษาความลับ

ควรมีระบบฐานข้อมูลของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ จัดหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ และจำกัดคนที่สามารถเข้าถึงได้ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ารั่วไหล ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของธุรกิจได้

 

วางแผนการใช้ภาพถ่ายให้รัดกุม

การถ่ายภาพเพื่อโปรโมทสินค้า คือหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ขาดไม่ได้ ในอดีตธุรกิจห้างร้านอาจถ่ายภาพลูกค้าคู่กับสินค้า หรือจ้างนายแบบ – นางแบบถ่ายภาพโปรโมทสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ แล้วลงเผยแพร่ในช่องทางของตัวเองทันที แต่เมื่อมีกฎหมาย PDPA การถ่ายภาพลูกค้าเพื่อเผยแพร่ต้องได้รับความยินยอมก่อน เช่นเดียวกับการถ่ายติดภาพคนอื่นลงในสื่อโฆษณา ดังนั้น จึงควรวางแผนเรื่องการถ่ายภาพให้รัดกุม และขอความยินยอมให้เรียบร้อยก่อนถ่ายทำ

 

อยากนำข้อมูลไปใช้ทำอย่างอื่น ต้องขอความยินยอมใหม่

ในกรณีที่เคยขออนุญาตใช้ข้อมูล และได้รับความยินยอมแล้ว แต่ภายหลังเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดใหม่ และต้องการนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น นำข้อมูลไปใช้ทำแคมเปญการตลาดใหม่ หรือนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ใน Facebook Page อื่น ๆ ที่เจ้าของธุรกิจสร้างขึ้น ก็จำเป็นต้องขอความยินยอมให้ชัดเจนอีกครั้ง

 

PDPA

 

สิทธิ์ของลูกค้าในกฎหมาย PDPA 

 

1.ขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูล มีสิทธิ์เข้าถึงหรือขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลได้ หากพบว่าตนไม่เคยยินยอมให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้น

 

2.ขอให้แก้ไขข้อมูลใหม่

เมื่อต้องการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือพบว่ามีข้อมูลผิด ลูกค้าสามารถขอให้แก้ไขข้อมูลใหม่ได้

 

3.ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราว

ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อแก้ไขข้อมูลใหม่ ลูกค้ามีสิทธิ์ขอให้ธุรกิจระงับใช้ข้อมูลดังกล่าวได้

 

4.ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลถาวร 

แม้ลูกค้าจะเคยลงนามยินยอมให้ใช้ข้อมูลแล้ว ก็สามารถขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลในภายหลังได้เสมอ 

ให้ COTACTIC ดูแลธุรกิจของคุณ

เหมือนทีมการตลาดส่วนตัวการบังคับใช้กฎหมาย PDPA อาจทำให้ทุกธุรกิจต้องเรียนรู้ และปรับขั้นตอนการทำงานใหม่ แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง นี่คือโอกาสอันท้าทายที่จะได้จัดระเบียบข้อมูลของลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งได้ลองคิดกลยุทธ์การตลาดใหม่ ๆ ภายใต้สมรภูมิแห่ง Digital Marketing ที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด และที่สำคัญที่สุด นี่คือโอกาสในการสร้างมาตรฐานใหม่ ให้ลูกค้ารู้สึกไว้วางใจ และเชื่อมั่นในธุรกิจของคุณตลอดไป

 


 

หากคุณต้องการที่ปรึกษา หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับทำเว็บไซต์ WordPress ได้เลยวันนี้

 

โทร.065-095-9544

Inbox: m.me/cotactic  

Line: @cotactic

 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก:

https://bit.ly/3zH4X9B 

https://bit.ly/3xxLbdH 

bbc.com

thairath.co.th

bangkokbiznews.com

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัวสินค้าใหม่อย่างไรให้ลูกค้าจดจำ พร้อมแชร์เทคนิค (ไม่) ลับ ตามแบบฉบับ Cotactic

แชร์เทคนิค! เปิดตัวสินค้าใหม่อย่างไรให้ลูกค้าจดจำ

AIDA Model คืออะไร แล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้าง รวมถึงขั้นตอนการทำ AIDA ฉบับเข้าใจง่าย

AIDA Model คืออะไร กลยุทธ์นี้มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้