Reading Time: < 1 minute
< 1 minute
Sep 28, 2023

7Ps Marketing Mix คืออะไร? ตามเทรนด์ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ทัน !

Marketing mix 7ps

7Ps Marketing Mix คืออะไร ? หลาย ๆ คนที่อยู่สายการตลาดอาจจะคุ้นชินกับคำว่า Marketing Mix แต่เป็นคำว่า Marketing Mix 4Ps ซะมากกว่า ซึ่งการตลาดแบบ 4Ps เป็นส่วนประสมทางการตลาด ที่อาจใช้กับการตลาดแบบออฟไลน์ได้ดี แต่เนื่องด้วยปัจจุบันที่การตลาดพัฒนาอย่างรวดเร็ว อินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการซื้อขาย ผู้บริโภครุ่นใหม่นิยมซื้อสินค้าในออนไลน์มากขึ้น จึงพัฒนามาเป็น 7Ps Marketing Mix ที่จะมีความสำคัญไม่ต่างจาก Marketing Mix 4Ps แต่จะมีส่วนประสมทางการตลาดที่ละเอียดมากกว่าเดิม เป็นการเพิ่มกลยุทธ์ตอบสนองความต้องการให้แก่ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

 

มารู้จัก Marketing Mix

เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับ Marketing Mix ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  จึงออกแบ่งเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้

 • Marketing Mix คือ ส่วนประสมทางการตลาด ที่นักการตลาด ใช้เป็นแนวทางเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ และตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภคได้
 • Marketing Mix 4Ps คือ ส่วนประสมทางการตลาด ที่ใช้เป็นแนวทางให้กับธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ประกอบไปด้วย
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
 2. ราคา (Price) 
 3. สถานที่จัดจำหน่าย (Place)
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

 

7Ps Marketing Mix คืออะไร?

 • 7Ps Marketing Mix คือ ส่วนประสมทางการตลาดที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Marketing Mix 4Ps เดิมที่มี
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product)
 2. ราคา (Price) 
 3. สถานที่จัดจำหน่าย (Place)
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

และเพิ่มส่วนประกอบมาอีก 3 ข้อ คือ

 1. พนักงาน, องค์กร (People)
 2. ขั้นตอนการทำงาน (Process)
 3. ผลโดยรวมทางกายภาพ (Physical Evidence)

7Ps Marketing Mix จะเป็นการเพิ่มส่วนประสมทางการตลาดให้ครบองค์ประกอบมากขึ้น จากการเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นหลัก นำมาขยายครอบคลุมถึงการใส่ใจขั้นตอนการทำงาน ควบคุมองค์กรและกระทั่งการบริการซื้อขาย สร้างมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น ให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจเมื่อได้ซื้อผลิตภัณฑ์กลับไป ทั้งจากช่องทางออฟไลน์ และช่องทางออนไลน์

 

องค์ประกอบของ 7Ps Marketing Mix

7Ps Marketing Mix จะมีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ เป็นแนวทางการตลาดที่สำคัญต่อองค์กรธุรกิจ เริ่มต้นด้วยกระบวนการผลิตสินค้าจัดจำหน่าย ครอบคลุมไปถึงการบริการหลังการขายเสร็จสิ้น โดยจะมีส่วนสำคัญแต่ละส่วนด้วยกัน ดังนี้

 • Product

ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ ส่วนโฟกัสคือลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่หยิบใช้ง่าย การตอบสนองความต้องผู้บริโภคเพียงใด รวมไปจนถึง Packaging ยิ่งกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ชื่นชอบการถ่ายภาพลงบนโซเชียลมีเดีย รูปแบบของ Packaging ต้องทันสมัย มีเอกลักษณ์โดดเด่นรวมไปจนถึงความหนักแน่นของ Branding ผลิตภัณฑ์

 • Price

ราคา หรือ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ ที่ธุรกิจตั้งนโยบายเกี่ยวกับราคาสินค้าขึ้นมา เพื่อนำผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายในท้องตลาด การตั้งราคาสินค้าเป็นการตลาดอีกประเภทหนึ่ง ที่สามารถดึงดูดใจกลุ่มผู้บริโภค ให้หันมาซื้อสินค้าของธุรกิจได้ 

 • Promotion

โปรโมชัน หรือ การส่งเสริมการขาย อย่างที่กลุ่มผู้บริโภคเข้าใจ ก็คือ การลด, แลก, แจก, แถม เป็นการช่วยดึงดูดใจแก่ผู้บริโภคได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การสร้างโปรโมชันต้องควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการตลาด เพราะใช่ว่าการจัดโปรโมชันบ่อยนั้นจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะการทำโปรโมชันนั้นสามารถกระทบต่องบประมาณของธุรกิจและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นนักการตลาดจึงต้องศึกษากลุ่มเป้าหมาย เป็นอย่างดีและใช้ 7Ps Marketing Mix ด้านอื่น ๆควบคู่กับการวางแผนจัดโปรโมชัน

 • Place

สถานที่การจัดจำหน่าย ด้วยปัจจุบันที่มีการขายที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการขายแบบออฟไลน์ (การตั้งร้าน มีสถานที่ขายสินค้า ที่ลูกค้าสามารถไปซื้อสินค้าด้วยตัวเองได้)  ขายแบบออนไลน์ เหมาะกับผู้ที่กำลังเริ่มทำธุรกิจหรือยังไม่มีกำลังลงทุนมากนัก การขายแบบออนไลน์ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน เพียงแค่มีรูปสินค้าจริงหรือวิดีโอให้ลูกค้าได้ตัดสินสินใจ ซึ่งสามารถขายสินค้าหลากหลายแพลตฟอร์ม เช่น Facebook, Instagram, Line, Shopee, Lazada แต่ไม่ว่าจะเป็นการขายช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์ สิ่งที่สำคัญคือการที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ยุ่งยากต่อการซื้อสินค้า มีการจัดการด้านการจำหน่ายสินค้าได้อย่างเป็นระบบ

 • People

พนักงาน, องค์กรภายในของธุรกิจ เป็นการอบรม แนะแนวพนักงานให้มีความรู้เรื่องการบริการลูกค้า ก่อนทำการขายสินค้าจริง วางรูปแบบสิ่งที่พึงกระทำและไม่ควรพึงกระทำ เป็นการสร้างความเป็นระเบียบให้แก่พนักงานในการบริการลูกค้า เพราะผู้ที่ใกล้ชิด มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าก็คือพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 

หากเป็นการทำธุรกิจบนออนไลน์ การบริการที่ดี คือ การสื่อสารบนออนไลน์ ทั้งความรวดเร็วด้านการตอบข้อความของแอดมิน ความแม่นยำของคำสั่งซื้อ การให้คำปรึกษากับลูกค้าที่เข้ามาสอบถามข้อมูลสินค้า

 • Process

ขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานของธุรกิจ เช่น การผลิตสินค้า, การขายสินค้า, การวางแผนโฆษณา ทั้งหมดล้วนเป็นขั้นตอนการดำเนินงานของธุรกิจ การออกแบบ Process จะเป็นขั้นตอนที่สามารถแนะแนวทางในการบริหารรวมไปถึงการบริการ ธุรกิจจะทราบถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เป็นการวางระบบให้กับองค์กรให้สามารถแก้ไขจุดบกพร่องที่แผนงานของธุรกิจนั้นมีอยู่

 • Physical Evidence

ผลโดยรวมทางกายภาพ คือ ประสบการณ์ที่ผู้บริโภครับรู้ได้จากธุรกิจ ผ่านคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ดี ผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกดีจนแสดงแสดงออกมาทางกายภาพเป็นพฤติกรรมในการใช้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจซ้ำ แม้ว่าจะมีคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจตัวเอง

หากเป็นการขายทางออนไลน์ การสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้ด้วยการ ตอบข้อความทางออนไลน์ มีความสม่ำเสมอด้านการอัพเดทสินค้าลงบนแพลตฟอร์ม การจัดแต่งรูปภาพสินค้าให้มีความสวยงามอยู่เสมอ

 

การทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นช่องทางออฟไลน์ หรือช่องทางออนไลน์ การใช้ 7Ps Marketing Mix จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผน และดำเนินการกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการที่ปรึกษาการรับทำเว็บไซต์ WordPress หรือทีมงานมืออาชีพด้านการทำ Online Marketing มาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาและวางรากฐานให้ธุรกิจ ติดต่อ Cotactic เลยวันนี้

 

ขอบคุณสำหรับแหล่งข้อมูลอ้างอิง

https://thedigitaltips.com/blog/marketing/7p/

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.cotactic.com/" order_type="social" title_text="Facebook Comment" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="Montserrat" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

บทความที่เกี่ยวข้อง

Customer Experience คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

ในการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ หนึ่งในส่วนประกอบสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของกิจการต้องคิดถึงคือ ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ หรือ Customer Experience (CX) การสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าคือหัวใจที่ทำให้ธุรกิจคุณเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพราะจะทำให้ลูกค้าทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีจากธุรกิจเกิดการซื้อซ้ำและพัฒนาไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างที่ทำให้ธุรกิจสามารถสร้าง Customer Experience ได้ และ Customer Experience แตกต่างจาก ‘ประสบการณ์ผู้ใช้’ หรือ User Experience (UX) อย่างไร   Customer Experience คือ อะไร ? Customer Experience (CX) คือการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของลูกค้าที่มีกับแบรนด์ รวมถึงการค้นหาในเว็บไซต์, การซื้อสินค้าหรือบริการ, การให้บริการหลังการขาย ฯลฯ ซึ่งในการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของเรานั้น ช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ ซึ่งหลอมรวมกันกลายเป็นประสบการณ์และภาพจำทั้งหมดของแบรนด์ แตกต่างจาก User Experience (UX) อย่างไร หลายคนอาจสับสนระหว่าง ‘ประสบการณ์ของลูกค้า’ Customer Experience (CX) และ ‘ประสบการณ์ผู้ใช้งาน’ User Experience (UX) […]

Conversion คืออะไร? สำคัญกับธุรกิจออนไลน์อย่างไร พร้อมวิธีวัดผล

การทำ Digital Marketing ต้องอาศัยการวัดผลที่ตรงกับการดำเนินงานอย่างแม่นยำ จะเกิดอะไรขึ้นหากธุรกิจไม่มีการวัดผลการดำเนินงาน ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะสูญเสียงบประมาณไปโดยที่ไม่รู้ว่าจ่ายไปกับกิจกรรมการตลาดใดบ้าง มีใครมาสนใจสั่งซื้อสินค้าเท่าไหร่ Conversion Tracking จึงเข้ามามีบทบาทต่อการวัดผล เช่น วัดผลการซื้อสินค้า การสมัครสมาชิก การสมัครรับข้อมูลข่าวสารทางอีเมล การเข้ามาอ่านบทความ การดาวน์โหลด หรือการกระทำต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ การวัดผลเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าสินค้าใดหรือ Landing Page หน้าไหนมีคนคลิกเข้ามาสนใจมากที่สุด Conversion คืออะไร? Conversion คือการกระทำใด ๆ ของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจสินค้าบริการของเรา ที่เราได้วางเงื่อนไขในการเก็บข้อมูลของแต่ละ Conversion ไว้ เพื่อวัดผลลัพธ์ในการทำงาน เช่น การทำ Call to Action (CTA) เพื่อ Tracking, ข้อมูลในส่วนของ Purchase : จำนวนการสั่งซื้อ, Leads : ลูกค้าใหม่ที่เข้ามา, Sign up : จำนวนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาใหม่ หรือ Submit form […]