click
เจ้าของธุรกิจต้องอ่าน!
รวม 20 รายชื่อเอเจนซี่ สำหรับประกวดราคา
Table Of Contents
Table Of Contents
Table Of Contents

การทำงานในทุกแวดวง หนีไม่พ้นเรื่องการจัดการงาน ที่อาจจะหลั่งไหลเข้ามาในทุกทิศทางเหล่า Manager ผู้ใฝ่หาความสำเร็จ ต่างต้องอยากเห็นทุกกระบวนการสำเร็จลุล่วง ไม่ให้งานใดหลุดรอด ตรวจสอบทุกขั้นตอนให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างที่หมายมั่นปั้นมือ

Cotactic Media ขอแนะนำเครื่องมือดิจิทัล Project Management Tools ที่จะช่วยคุณก้าวสู่การทำงานในโลกดิจิทัลที่ใช้ความคล่องตัวสูง และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและทีมให้ดีขึ้นได้

Project Management Tools  คือ

Project Management Tools หรือเรียกอย่างย่อว่า PM Tools ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล ที่ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ แอปพลิเคชัน หรือซอฟแวร์ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยจัดการบริหารทรัพยากร เวลา และงบประมาณที่มีอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด

โดยเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้องจะได้เห็นภาพรวมของโครงการ สามารถร่วมกันวางแผนกระบวนการทำงาน และติดตามงานทุกส่วนได้อย่างทั่วถึง ทั้งกับทีมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อควบคุมให้งานปลีกย่อยสำเร็จลุล่วง รวมกันเป็นผลลัพธ์ใหญ่ แล้วเสร็จตามแผนและตามเป้าหมายของแต่ละโครงการได้อย่างราบรื่น

PM Tools เหมาะกับใครและงานแบบไหนบ้าง

PM Tools เหมาะกับงานที่ต้องการวางแผน จัดการ ติดตาม และสื่อสารระหว่างกันในทีม ไม่ได้จำกัดแค่เพียง Project Manager เท่านั้น แต่ตำแหน่งอื่น ๆ ที่มีความรับผิดชอบหลายส่วนงาน ก็สามารถนำไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ เรียกได้ว่าออฟฟิศยุคใหม่ต่างต้องมีเครื่องมือนี้

PM Tools เหมาะกับใครและงานแบบไหน

Cotactic Media ขอยกตัวอย่างเนื้องานของตำแหน่งต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยการจัดการบริหารงานต่างกันไป อย่างเช่น

Project Manager

 • วางแผนการทำงานแต่ละโครงการในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับกำหนดการ
 • จัดตารางประชุมและสื่อสารโครงการอย่างสม่ำเสมอ
 • แบ่งสัดส่วน แยกประเภทงาน แตกย่อยชิ้นงาน เพื่อง่ายต่อการติดตามและ           การกระจายงาน
 • จัดสรรกำลังคน มอบหมายงานให้แต่ละคนในทีมตามความถนัด
 • จัดสรรเวลา จัดตารางที่ควรแล้วเสร็จให้ทันกำหนดส่งมอบงาน
 • ติดตามสถานะความคืบหน้าของงานแต่ละส่วน คอยถอยออกมาดูภาพรวม เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเข้าไปควบคุมดูแลและตรวจสอบงานที่ยังล่าช้า และหาทางแก้ปัญหานั้นให้ทันกำหนดได้
 • จัดการรวมศูนย์ข้อมูลและการสื่อสาร แบบเจาะจงลงรายละเอียดได้ในแต่ละชิ้นงาน เพื่อแน่ใจว่าทุกคนที่มารับช่วงต่องาน จะติดตามทำความเข้าใจเรื่องราวก่อนหน้าได้ชัดเจน และได้รับข้อมูลที่ตรงกัน

Marketing Manager

 • วางผังกลยุทธ์การตลาดแบ่งเป็น Milestone ให้ทุกคนในทีมทบทวนและติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนได้
 • วางแผนการตลาดตาม Roadmap ทางธุรกิจเพื่อตอบวัตถุประสงค์ทางการตลาดในแต่ละหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์และบริการ
 • รวบรวมข้อมูลวิจัยตลาด นำมาแสดงผล Visualization เป็นกราฟและแผนภูมิที่เข้าใจง่ายได้ เพื่อจะเข้าใจ Customer Insight หรือนำ Customer Behavior มาจัดประเภท Customer Segmentation เพื่อกำหนดทิศทางการสื่อสารการตลาดได้แบบ Personalized Marketing
 • ติดตามชิ้นงานสำหรับใช้ประกอบแคมเปญสื่อสารการตลาด
 • ติดตามจัดเก็บข้อมูลผลตอบรับทั้งด้านยอดขายและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ นำมากำหนดตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Sales Manager

 • วางแผนกลยุทธ์การขาย
 • วางแผนการอบรมทีมขาย
 • กำหนดเป้าหมายให้ทีมขายติดต่อและนัดหมายลูกค้าเพื่อเสนอขาย
 • บริหารตารางประชุมและนัดหมายภายในและภายนอก
 • รวบรวมข้อมูลลูกค้าแต่ละรายและสถานะความคืบหน้าการดำเนินการ
 • รวบรวมข้อมูลลูกค้านำมาวิเคราะห์หาข้อเสนอที่เพิ่มโอกาสปิดการขาย
 • อัปเดตข้อมูลการสื่อสารกับลูกค้าแต่ละราย และส่งต่อให้ทีมบริการหลังการขายโดยไม่ตกหล่น

5 คุณสมบัติ PM Tools ที่ดี

PM Tools ที่ดี ควรมีคุณสมบัติพื้นฐานหลายอย่างเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

5 คุณสมบัติ PM Tools ที่ดี

Task Management

 • แจ้งเตือนเจ้าของโครงการถึงการเปลี่ยนสถานะ เพื่อทราบความคืบหน้าของงานได้
 • สามารถแบ่งรายการงานเป็น Task ย่อย ๆ พร้อมระบุหน้าที่ มอบหมายงานนั้นให้เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายใด ใครทำในส่วนไหนบ้าง

Project Scheduling

 • เครื่องมือวางกำหนดการ ระบุเวลาเริ่ม และจบงาน
 • สามารถแสดงผลหลายรูปแบบ เช่น เป็นหน้าปฏิทิน เน้นสถานะของงาน หรือแผนผัง Timeline ได้

File Sharing

 • สามารถแนบเอกสารดิจิทัลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ ได้
 • สามารถกำหนดสิทธิผู้สามารถเข้าถึงข้อมูล แก้ไขโยกย้าย และปรับเปลี่ยนสถานะได้

Communication

 • มีกระดานสรุปการสื่อสารการประชุม
 • สามารถส่งข้อความพูดคุยแบบกลุ่ม Tag หาบุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือสื่อสารให้ตรงประเด็น ใน Task งานที่เกี่ยวข้องกับแต่ละคนโดยตรงได้ เพื่อแจ้งให้ทีมทราบความคืบหน้า และอัปเดตข้อมูลล่าสุด

Reporting

 • สรุปข้อมูลออกมาเป็นแผนภูมิหรือกราฟเพื่อประกอบการรายงานได้
 • คำนวณผลการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอให้เห็นภาพ
 • ช่วยให้เราพบข้อสังเกตและเพิ่มคำแนะนำแก่ทีม ไปปรับปรุงงานส่วนนั้น ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและตรงจุด

5 รูปแบบการแสดงผล PM Tools Dashboard ยอดนิยม

PM Tools Dashboard เป็น Feature ช่วยนำเสนอภาพรวมงานของทีม ให้ทุกคนเห็นภาพรวมและเข้าใจสถานะปัจจุบัน จุดไหนที่ติดปัญหา  โครงการมีความคืบหน้าไปถึงไหนในมุมมองที่แตกต่างไปตามแต่เราต้องการโฟกัสความสนใจ

1. Kanban Board

Kanban Board in Project Management Tool Dashboard

แสดงสถานะงานแต่ละขั้นในรูปแบบ Column โดยมี Task งานย่อยให้เห็นใต้สถานะ ช่วยให้มองเห็นจุดที่เป็นคอขวด มีจำนวนงานค้างอยู่เยอะได้ เหมาะกับงานที่ไม่ซับซ้อน มีจำนวนไม่มากนัก หรือมักเป็นงาน Routine ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ

2. Project Baseline

Project Baseline in Project Management Tool Dashboard

แสดงแผนผังอ้างอิงความเชื่อมโยงของแต่ละส่วนในโครงการ ขอบเขตงานของผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงาน ระยะเวลาที่ควรแล้วเสร็จ และงบประมาณการดำเนินงานแต่ละส่วน เพื่อทุกคนในทีมจะมองเห็นภาพรวมของโครงการ และสามารถนำไปเทียบประสิทธิภาพการทำงานกับโครงการก่อน ๆ ได้

3. Gantt Chart

Gantt Chart in Project Management Tool Dashboard

แสดงงานในรูปแบบแผนภูมิแท่งแนวนอน ให้เรามองเห็นแต่ละชิ้นงาน แยกความรับผิดชอบแต่ละส่วนตามแผนก จัดเรียงลำดับงานตามช่วงเวลาจนตลอดระยะเวลาดำเนินงาน  เพื่อทีมจะได้รู้ว่าต้องประสานงาน หรือส่งงานต่อให้ผู้รับผิดชอบในส่วนงานใด เหมาะสำหรับงานที่มีหลายทีมต้องคอยติดตามความคืบหน้าระหว่างกัน และคอยควบคุมความเสี่ยงของงานในช่วงต่าง ๆ ก่อนที่จะเกิดปัญหาติดขัด

4. Work Breakdown Structure (WBS)

Work Breakdown Structure in Project Management Tool Dashboard

การแสดงงานในรูปแบบตาราง ไล่เรียงตามลำดับชั้นช่วยให้เข้าใจโครงสร้างของงานในส่วนปลีกย่อย  แบ่งงานก้อนใหญ่เป็นชิ้นเล็ก ๆ เพื่อลงลึกรายละเอียด เหมาะสำหรับงานที่มีความยิบย่อย มีหลายคนเข้าร่วมรับผิดชอบ เพื่อแบ่งหน้าที่ของแต่ละคนได้อย่างละเอียดและชัดเจน

5. Project Reports

Project Report in Project Management Tool Dashboard

แสดงข้อมูลงานในรูปแบบรายงาน สรุปภาพรวม ความคืบหน้า ปัญหา และความเสี่ยง เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร ช่วยให้เข้าใจสถานะของโครงการ และนำมาประกอบการตัดสินใจทิศทางในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

เปรียบเทียบ PM Tools  ทั้ง 10 ค่ายกันชัด ๆ

ลองเลือกดูว่าเครื่องมือจัดการงานตัวไหนตอบโจทย์ทีมคุณ ทั้งหน้าตา ความสามารถ และราคาถูกใจใช่เลย!

 • 1. ClickUp | One app to replace them all.

 

ClickUp PM Tool Review 2024

ปีเปิดตัว:

 • 2017

เหมาะสำหรับ:

 • ธุรกิจส่วนตัว หรือผู้ทำงานอิสระ มีทีมขนาดเล็ก
 • ธุรกิจ SMB ขนาดกลาง ที่มีระบบการทำงานแบบ Agile
  • Scrum Agile Product Development Team
  • Marketing or Sales Management Team

องค์กรระดับโลกต่างเลือกใช้:

 • IBM
 • Booking.com
 • Samsung

ราคา:

 • ฟรี จำนวนผู้ใช้ 25 คน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 100MB แยก Workspace แบ่งสัดส่วนงานแต่ละแผนกได้สูงสุด 5 Dashboard และบันทึก Task งานได้เพียง 100 รายการ
 • เริ่มต้นรายเดือน $5 ต่อคน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 100GB
 • ในแผน Enterprise ไม่จำกัด SSO สามารถลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google และแพลตฟอร์มอื่น ๆ รวมทั้งยังได้มาตรฐานความปลอดภัย Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)

คุณลักษณะเด่นของ ClickUp

 • หน้าตา Interface เรียบง่าย ทันสมัย สามารถตกแต่งเปลี่ยนสี, เพิ่ม-ลบ Column, และกรองข้อมูลการแสดงผลได้ตามสถานะ, ผู้รับผิดชอบ, Tag งาน, และวันที่
 • AI-powered Productivity เริ่มใช้ในเวอร์ชัน 3.0 เป็นต้นไป
 • มี Widget ให้เลือกมากกว่า 50 แบบ Dashboard แสดงผลได้ 11รูปแบบ เช่น Kanban, Gantt, Timeline, Calendar, Workload, และ Mind Map
 • มี Whiteboard สำหรับระดมสมองออนไลน์ร่วมกับทีม
 • สามารถเปรียบเทียบเวลาประเมินกับเวลาที่ใช้จริงในการทำงาน
 • สามารถบันทึกเวลาเริ่มและหยุดเวลาทำงานผ่าน Dashboard บนหน้าจอ Desktop, Mobile Application หรือ Chrome Extension จากที่ไหนก็ได้แบบเรียลไทม์
 • ให้คะแนนผลงานของแต่ละคนในทีมเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 • ตอบอีเมลจาก Feature ในเครื่องมือนี้ได้โดยตรง
 • กำหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลได้

2. Monday.com | Your go-to work platform

monday.com PM Tool Review 2024

ปีเปิดตัว:

 • 2014

เหมาะสำหรับ:

 • ธุรกิจส่วนตัว มีทีมงานขนาดเล็ก
 • ธุรกิจ Startup

องค์กรระดับโลกต่างเลือกใช้:

 • Coca-Cola
 • Lionsgate
 • Universal Music Group

ราคา:

 • เริ่มต้นฟรี จำกัดจำนวนผู้ร่วมทีมรวมไม่เกิน 3 คน 1 Dashboard พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500 MB
 • หรือเริ่มต้น $8 ต่อคน ได้รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 5GB

คุณลักษณะเด่นของ Monday.com

 • หน้าตา Interface ใช้งานง่าย มีให้เลือกกว่า 20 รูปแบบ เพื่อเสริมแรงจูงใจทีมได้ตามบุคลิกขององค์กร และเพิ่มความสนุกในการทำงาน เช่น มีตัวลามะออกมาวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าเมื่องานสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งงาน เป็นต้น
 • มีต้นแบบการวางแผนโครงการให้เลือกมากกว่า 200 เทมเพลต รองรับการปรับแต่งบอร์ดขั้นสูง
 • monday.com’s CRM Features ติดตาม Leads จัดการ Sales Pipeline
 • มี Widget เสริมภายในที่ช่วยเชื่อมต่อเครื่องมือดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ จากภายนอกที่ทีมใช้ร่วมกัน เช่น สามารถแจ้งเตือนความคืบหน้าของงานผ่าน Slack หรือนำเข้าข้อมูลลูกค้าจากระบบ CRM
 • สามารถผูกสูตร Automation เช่น เมื่อคลิกเปลี่ยนสถานะ จะส่งต่อความรับผิดชอบอัตโนมัติไปยังผู้ทำหน้าที่ขั้นตอนต่อไป

3. Asana | A smarter way to work

Asana PM Tool Review 2024

ปีเปิดตัว:

 • 2011

เหมาะสำหรับ:

 • ธุรกิจ Startup ทีมขนาดเล็ก

องค์กรระดับโลกต่างเลือกใช้:

 • Amazon
 • DELL
 • Johnson & Johnson

ราคา:

 • ฟรี จำนวนผู้ใช้ 15 คน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 1,000MB
 • หรือเริ่มต้นรายเดือน $10.99 ต่อคน

คุณลักษณะเด่นของ Asana

 • Gartner® Magic Quadrant™, The Forrester Wave™ และ IDC MarketScape สถาบันวิจัยระดับโลกต่างศึกษาและให้การยอมรับเครื่องมือจัดการงานของ Asana
 • หน้าตา Interface เรียบง่าย ใช้งานไม่ยาก แสดงผลรายการงานในสไตล์ที่ทุกคนต่างคุ้นเคย ความเสถียรของแพลตฟอร์มสูง
 • Smart Digests รายงานสรุปความเคลื่อนไหวของโครงการต่าง ๆ เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี
 • Sync ข้อมูลไปยังเครื่องมือดิจิทัลภายนอกของ Google และ Tableau
 • Asana Intelligence ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา AI ช่วยดึงข้อมูลมาวิเคราะห์ เช่น ข้อมูลการลงทุน คำนวณหาแนวโน้มตลาด ช่วยสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติแจ้งเตือนการลงทุนที่น่าสนใจ ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด และผูกสูตรการคำนวณที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เป็นต้น

4. Zoho Projects | Project management, as effective as it gets.

Zoho Project PM Tool Review 2024

ปีเปิดตัว:

 • 2006

เหมาะสำหรับ:

 • ธุรกิจที่ใช้งานระบบ Microsoft Team, Zendesk, และ Zoho

องค์กรระดับโลกต่างเลือกใช้:

 • AIRBUS
 • TATA Chemicals Limited
 • Stanford University

ราคา:

 • ฟรี จำนวนผู้ใช้ 3 คน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 10GB
 • หรือเริ่มต้นรายเดือน $3 ต่อคน

คุณลักษณะเด่นของ Zoho Projects

 • สร้าง Blueprint กำหนด Parallel Transitions เส้นทางของ Workflow เพื่อเชื่อมต่องานแต่ละส่วนส่งให้ถูกคนในแต่ละขั้นตอนได้ โดยสามารถเพิ่มสูตร Workflow Rules, Task Layout Rules, และ Macro Rules ตั้งเงื่อนไขอัตโนมัติได้ละเอียดและซับซ้อนขึ้น
 • เชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ บน Microsoft 365 สำหรับองค์กร เพื่อจัดการเอกสารบน Sharepoint ได้
 • เชื่อมต่อการสื่อสาร ส่งตรงอีเมลจากแพลตฟอร์มสู่ภายนอกได้ รวมถึง Social Media อื่น ๆ เพื่อประกาศข่าวสารองค์กรแก่ทีมงาน
 • ระบบออก Invoice และการเบิกจ่าย
 • Flexible Work Hours กำหนดชั่วโมงทำงานตามเวลาที่แตกต่าง Time Zone เพื่อทีมที่มีความหลากหลาย อาศัยอยู่คนละประเทศ และสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานแบบ Work from Anywhere

5. Smartsheet | Revolutionize your work

SmartSheet PM Tool Review 2024

ปีเปิดตัว:

 • 2005

เหมาะสำหรับ:

 • ทีมครีเอทีฟ นักการตลาด และประชาสัมพันธ์
 • องค์กรการศึกษาและองค์กรไม่แสวงหากำไร
 • ธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่

องค์กรระดับโลกต่างเลือกใช้:

 • P&G
 • LEGO
 • Pfizer

ราคา:

 • ทดลองใช้ฟรีภายใน 30 วัน จำนวนผู้ใช้ 2 คน ไม่ระบุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 • หรือเริ่มต้นรายเดือน $7 ต่อคน จำนวนผู้ใช้สูงสุด 10 คน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 20GB

คุณลักษณะเด่นของ Smartsheet

Smartsheet ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ติดหนึ่งใน 10 บริษัทที่มีนวัตกรรมมากที่สุดในองค์กรปี 2023 จัดอันดับโดย Fast Company ซึ่งมีฟีเจอร์จัดการงานโครงการและ Portfolio Management ที่น่าสนใจ ดังนี้

 • Strategic Transformation ติดตามผังการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่อนาคต
 • DataTable รองรับการปรับแต่งมุมมอง spreadsheet ขั้นสูง และล่าสุดได้เพิ่มมุมมองการแสดงผลแบบ Card View
 • AI Enhancements เครื่องมือช่วยสรุปเนื้อหา คำนวณ KPIs และวิเคราะห์ข้อมูล
 • Brandfolder ช่วยจัดเก็บภาพถ่ายดิจิทัลและจัดการแจกจ่ายภาพถ่ายบุคคลส่งออกไปถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบอัตโนมัติ ประสบความสำเร็จอย่างมากใน กรณีศึกษาแคมเปญสร้างความหลากหลายในชุมชนนักแข่งรถ Formula 1
 • Resource Management สร้างสมดุลงานในทีมไม่ให้เกิด Workload
 • External Collaboration สื่อสารกับพันธมิตรภายนอกองค์กรอย่างรัดกุมตามข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลองค์กรและข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยระบบ Require Corporate Account และ Require MFA (multi-factor authentication)

6. Notion | The connected workspace where better, faster work happens.

Notion PM Tool Review 2024

ปีเปิดตัว:

 • 2016

เหมาะสำหรับ:

 • ธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก
 • Solopreneur ทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • Content Creator

องค์กรระดับโลกต่างเลือกใช้:

 • Nike
 • Pinterest
 • PIXAR

ราคา:

 • ฟรี จำนวนผู้ใช้ 1 คน เชิญผู้เข้าชมได้ 10 คน
 • หรือเริ่มต้นรายเดือน $8 ต่อคน เชิญผู้เข้าชมได้ 100 คน

คุณลักษณะเด่นของ Notion

 • 1000+ Templates ที่เหมาะกับกิจกรรมสื่อสารระหว่างทีม งานเอกสาร และการวางแผนงานในบทบาทต่าง ๆ สามารถปรับแต่งได้เอง ให้เข้ากับความต้องการ เหมาะกับการจดบันทึก จัดเก็บฐานข้อมูลเป็นสมองที่สอง และติดตามรายการงาน แสดงผลแบบ Gantt, Kanban Board และ Calendar Views
 • SAML single sign-on เพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยระบบ SAML-based SSO
 • Notion AI ตัวช่วยเขียน แปลภาษา ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล

7. Airtable | The platform to build next-gen apps.

Airtable PM Tool Review 2024

ปีเปิดตัว:

 • 2014

เหมาะสำหรับ:

 • ธุรกิจ SMB ขนาดกลางถึงใหญ่ที่ต้องการสร้าง Application

องค์กรระดับโลกต่างเลือกใช้:

 • TIME
 • Medium
 • Shopify

ราคา:

 • ฟรี 1 Workspace จำนวนผู้ใช้สูงสุด 5 คน พื้นที่จัดเก็บ 1GB บันทึก Task ได้สูงสุด 1,000 รายการ ใช้งานระบบอัตโนมัติ 100 ครั้ง 1,000 API calls ต่อเดือน
 • หรือเริ่มต้นรายเดือน $20 ต่อคน พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 20GB และความพิเศษอื่น ๆ

คุณลักษณะเด่นของ Airtable

 • Super Spreadsheet

เครื่องมือลูกผสมระหว่าง Spreadsheet และ Databases ใช้เก็บข้อมูลตัวหนังสือและตัวเลขเพื่อนำมาวิเคราะห์ประมวลผล และแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบกราฟหรือแผนภูมิได้ เปลี่ยนการแสดงผลได้หลายมุมมอง เช่น Grid, Calendar, Form, Kanban, Gallery, และ List views

 • Airtable AI

ช่วยงาน อย่างเช่น สร้าง Brief, เขียน Blog, หรือจัดหมวดหมู่รายจ่าย เป็นต้น

 • End-to-End Solution

วางกลยุทธ์และแผนงานสำหรับนักการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงินการบัญชี ฝ่ายดำเนินนโยบาย และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • Asset Management

ติดตามการผลิต รวบรวมเอกสาร ชุดเนื้อหาและภาพสำหรับงานสื่อสารดิจิทัล

8. Teamwork | Working Together. Beautifully.

Teamwork PM Tool Review 2024

ปีเปิดตัว:

 • 2007

เหมาะสำหรับ:

 • ธุรกิจ SMB ขนาดกลางถึงใหญ่ โดยเฉพาะบริษัทที่เป็นตัวแทนต้องส่งมอบงานให้ลูกค้าหลายราย อย่างเช่น Product Design, Marketing Agency , Customer Support, และ Professional Services

องค์กรระดับโลกต่างเลือกใช้:

 • Paypal
 • Netflix
 • HP

ราคา:

 • ฟรี
  • จำนวนผู้ใช้สูงสุด 5 คน ใช้ได้ 5 โครงการ
  • รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 100MB
  • เลือก Project Templates ได้ 2 รูปแบบ ปรับเฉดสีได้
  • ใช้ฟีเจอร์ Time & Budgets Tracking ได้อย่างละ 1 โครงการ
  • ใส่สูตร Automation ได้ 100 ครั้งต่อเดือน
  • เชื่อมต่อ Integrate กับเครื่องมือดิจิทัลภายนอก ใช้ได้เฉพาะ Google Drive, MS Teams, Slack, Harvest, Zapier, และ SoftSync
 • หรือเริ่มต้นรายเดือน $9.99 ต่อคน
  • จำนวนผู้ใช้ขั้นต่ำ 3 คน ใช้ได้ 300 โครงการ
  • รับพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 100GB
  • เลือก Project Templates ได้ 20 รูปแบบ
  • ใช้ฟีเจอร์ Time Tracking ได้ 5 โครงการ และ Project Budgets Tracking ได้ 3 โครงการ
  • ใส่สูตร Automation ได้ 5,000 ครั้งต่อเดือน
  • เชื่อมต่อ Integrate กับเครื่องมือดิจิทัลภายนอกอื่น ๆ ได้เพิ่มเติม ได้แก่ Microsoft Office, OneDrive Personal, Dropbox, Box.com, Quickbooks และสร้าง Time blocks เชื่อมต่อกับ Google Calendar

คุณลักษณะเด่นของ Teamwork Desk

 • Ticket Management จัดการตอบคำถามลูกค้าโดยทราบบริบทก่อนหน้า โดยไม่ต้องสอบถามปัญหาซ้ำ
 • Training Wheel เพื่อ Onboarding อบรมให้ความรู้ หรือตอบคำถามลูกค้า
 • Intake Forms จัดเก็บ Requirement, Feedback, Brief และแบบสำรวจความคิดเห็นที่ได้จากการทำวิจัยตลาดออนไลน์
 • State-of-Play เชื่อมโยงโปรเจกต์ต่าง ๆ ออกมาแสดงผลให้ลูกค้าคอยติดตามความคืบหน้า สื่อสารกับทีม ตรวจงาน และให้แนวทางปรับปรุงแก่ทีมได้โดยตรง

9. Wrike | One platform to streamline all workflows

Wrike PM Tool Review 2024

ปีเปิดตัว:

 • 2006

เหมาะสำหรับ:

 • ธุรกิจ SMB ขนาดกลาง

องค์กรระดับโลกต่างเลือกใช้:

 • Ogilvy
 • SIEMENS
 • Schneider Electric

ราคา:

 • ฟรี ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2GB ต่อ Account สามารถใช้ AI Content Generation ได้
 • หรือเริ่มต้นรายเดือน $9.80 ต่อคน จำนวนผู้ใช้สูงสุด 25 คน พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 2GB ต่อจำนวนผู้ใช้ สามารถใช้ Workflow Automation และยกระดับความปลอดภัย Enterprise-grade security ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ Authentication ผ่าน G Suite ได้

คุณลักษณะเด่นของ Wrike

 • Best-in-class Project Tracking Features มุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรและงบประมาณให้ได้ตามเป้า พร้อมจัดลำดับความสำคัญของเนื้องานที่ทำรายได้ให้แก่ธุรกิจสูงสุด
 • Work Intelligence® ขับเคลื่อน Task งานด้วยพลัง Generative AI ตัวช่วยทำงานไว
  • AI Recommended Task และ Subtask Creation
  • AI Project Risk Prediction ใช้ได้เฉพาะแผน Business
  • สำหรับ Mobile App. จะสามารถใช้งาน Smart Search, Voice Assistant Interaction, Smart Replies and Quick Reactions, และ Document Processing and Text Recognition ได้
 • Project Portfolio Management, Resource Management,

และ Real-time Reports ใช้ได้ในแผน Business เท่านั้น

 • End-to-end Marketing Campaign Management วางแผนการสื่อสารการตลาดได้ตรงตาม Customer’s Journey
 • Spreadsheet-esque UI ระบบการแสดงผลเป็นตารางที่คุ้นเคยแต่อัจฉริยะขึ้น
 • Multi-language Support รองรับ 8 ภาษา

10. Jira Work Management | Manage work your way

Jira Work Management PM Tool Review 2024

ปีเปิดตัว:

 • 2002

เหมาะสำหรับ:

 • ธุรกิจ Startup ขนาดเล็ก
 • ธุรกิจ SMB ขนาดกลาง ที่มีทีม Developer

องค์กรระดับโลกต่างเลือกใช้:

 • Ebay
 • CISCO
 • Square

ราคา:

 • ฟรี จำนวนผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน 3 แผนก พื้นที่จัดเก็บ 2GB สามารถใช้ระบบอัตโนมัติจัดการงานได้ 1 โครงการ ไม่เกิน 100 รายการต่อเดือน
 • หรือเริ่มต้นรายเดือน $8.15  ต่อคน ทีมต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ราย พร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 250GB

คุณลักษณะเด่นของ Jira Work Management

 • แสดงผลในรูปแบบ Scrum และ Kanban Board
 • ตรวจสอบความปลอดภัยด้วย Two-Factor Authentication
 • เชื่อมต่อกับเครื่องมือดิจิทัลภายนอกสำหรับ Computer Engineer และ UX/UI Designer มักใช้งานบ่อย เช่น Figma, GitHub, GitLab, Sentry และ Jenkins
Project Management Tool Review 2024

หวังว่าทั้งหมดนี้ จะพอช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าทีมมือโปรฯ เช่นคุณ ตัดสินใจเลือก PM Tools เครื่องมือจัดการงานที่เหมาะสมกับงาน บทบาท และความคาดหวังของคุณไปใช้ภายในองค์กรของคุณได้จากข้อมูลเปรียบเทียบเหล่านี้

สำหรับ Cotactic Media เราเลือกใช้ ClickUp ใน Digital Marketing Agency ของเรา และยังไม่หยุดนิ่งที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางธุรกิจให้แก่บริษัทชั้นนำ ด้วยกลยุทธฺ์การตลาดออนไลน์ และการโฆษณาออนไลน์ ที่จะแน่ใจได้ว่าใช้ทรัพยากรและงบประมาณของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ/ครับ

สนใจปรึกษา Cotactic

Digital Marketing Agency ประสบการณ์กว่า 8 ปี ที่พร้อมจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมวางแผนงานการตลาดดิจิทัลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ปลดล็อกศักยภาพแบรนด์ของคุณอย่างเข้าใจวัตถุประสงค์เบื้องลึก ช่วยคุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขึ้นไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัลและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่ใช่ พร้อมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยสนับสนุนงานสื่อสารการตลาดออนไลน์ ให้คุณประหยัดเวลาและทรัพยากรภายในของคุณ เพิ่มผลลัพธ์ที่คุ้มค่าต่อทุกการลงทุนในโฆษณาออนไลน์

ติดต่อขอรับคำปรึกษาฟรีจาก COTACTIC ได้ก่อนตัดสินใจรับบริการ เพียงกรอกข้อมูลเพื่อให้เรารู้โจทย์ที่ท้าทายของคุณในเบื้องต้น คลิกที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 065 095 9544

Sources:

บทความที่เกี่ยวข้อง

Image6

Revenue คืออะไร เข้าใจการเงินพื้นฐานที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้ | Cotactic

Image6

Retention Rate คืออะไร วางกลยุทธ์อย่างไรให้กลับมาซื้อซ้ำ | Cotactic

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้

ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้ ต้องการทีมช่วยทำ Digital Marketing และสร้าง Real-Time Dashboard สำหรับแคมเปญของคุณหรือไม่? เริ่มเลยวันนี้